PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THANH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KÕ ho¹ch tæ chøc HKP§ cÊp tr­êng th¸ng 10/2016 I. Môc ®Ých: – Tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng, ®¹o ®øc lèi…