tin 6

Mã ký hiệu Tên thiết bị ĐVT Số lượng Dùng cho lớp Ghi chú CSSH8 1032 Cấu tạo xương daig và cấu tạo các loại khớp Tờ 1 8 CSSH8 1033 Cấu tạo bắp cơ Tờ 1 8 CSSH9 1034 Một lưới thức ăn của hệ sinh thái…