QUYẾT ĐỊNH (V/v thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch virut corona)

Tháng Hai 26, 2020 10:18 sáng
PHÒNG GD – ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   / QĐ-PCD CORONA Quảng Thanh, ngày 04 tháng 2 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v  thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch virut corona

Trường THCS Quảng Thanh năm 2020

                                                                                                                

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẢNG THANH

Căn cứ Điều lệ trường THCS và trường THPT và trường Phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ công văn số 13/PGDĐT- ngày 04/02/2020 của Phòng GD&DT Quảng Trạch về việc triển khai một số nội dung phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Trường THCS Quảng Thanh;

Theo đề nghị của Văn phòng trường THCS Quảng Thanh

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, gồm các ông (bà) có tên sau (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và phương án phòng chống chống dịch virut corona; thường xuyên theo dõi diễn biến và triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời khi có dịch virut corona xảy ra; thực hiện thông tin liên lạc và tổng hợp báo cáo tình hình PGD, chính quyền địa phương xã Quảng Thanh; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch virut corona, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Điều 3. Các bộ phận của trường THCS Quảng Thanh  và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

– Như Điều 3 (t/h);

– PGD  (b/c);

          – Lưu  VT;                                                                           Nguyễn Minh Lâm