Kế hoạch hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2016 – 2017

Tháng Mười Một 24, 2016 8:07 sáng

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG THCS QUẢNG THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÕ ho¹ch tæ chøc HKP§ cÊp tr­êng
th¸ng 10/2016

I. Môc ®Ých:
– Tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng, ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng. Thùc hiÖn t¸c phong nhanh nhÑn, qu©n sù ho¸ trong häc sinh.
– Tæ chøc thi ®Êu c¸c m«n ®Ó chän ra ®éi tuyÓn vµ tËp luyÖn. ChuÈn bÞ tham gia thi ®Êu HKP§ c¸c cÊp.
– §Èy m¹nh thùc hiÖn phong trµo thi ®ua chµo mõng các Đại hội , Hội nghị đầu năm của Nhà trường và ngµy thµnh lËp Hội liên hiệp phụ nữ ViÖt Nam .
II. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
– C¬ së vËt chÊt: §/C Phương vµ §/C Hoa phô tr¸ch.
– S©n b¶i: §oµn thanh niªn vµ häc sinh nam líp 9 (§/C Hóa và Đ/C Phương phô tr¸ch chung).
III. Néi dung thi ®Êu:
1. §¸ cÇu: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
2. CÇu l«ng: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
3. Bãng bµn: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
4. Bãng chuyÒn (Nam, n÷): ChØ thi ®Êu cho khèi 8-9.
Mçi ®éi tham gia thi ®Êu chÝnh thøc gåm 6 em.
5. Đẫy gậy : Mỗi lớp cử 04 em (2 Nam, 2 n÷ ).
6. Cờ vua: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
IV. Trang phôc V§V:
V§V ph¶i mang trang phôc thÓ dôc thÓ thao, nÕu kh«ng ®óng trang phôc kh«ng cho tham gia thi ®Êu.
V. Ban chØ ®¹o :
1. ThÇy: NguyÔn V¨n B×nh : HiÖu tr­ëng.Tr­ëng ban chØ ®¹o, phô tr¸ch c¸c m«n Bãng chuyÒn, bãng bµn.
2. ThÇy: Tr­¬ng Quang T¹nh : Phã hiÖu tr­ëng. PhãTr­ëng ban chØ ®¹o, phô tr¸ch c¸c m«n cÇu l«ng, cờ vua.
3. C«: Ph¹m ThÞ Hoa : Ban viªn phô tr¸ch Bóng Bàn, đẫy gậy®¸ cÇu, .
4. Cô: Hoàng Thị Phương : Th­ ký tæng hîp.
5. Cô: Đậu Thị Hoa: phụ trách về kinh phí phục vụ và giải thưởng.
VI. Tổ trọng tài :
1.Tổ trưởng: Phạm Thị Hoa
2. Tổ phó: Trịnh Xuân Huy
3. Thành viên: Nguyễn Văn Tĩnh; Trần Thanh Phương; Trần Thị Diệu, Phùng Thị Phượng, Cao Thái Hằng, Tưởng Thị Ngọc Hoàn, Nguyễn Thị Ngọc Lan.
VII. C¬ cÊu gi¶i th­ëng:
* C¸ nh©n: Gi¶i nhÊt 20.000® x 16 gi¶i = 440.000®.
* §éi bãng chuyÒn : – Gi¶i nhÊt 50.000® x 2 gi¶i = 100.000®.
– Giải nhì: 30.000đ x 2 giải = 60.000đ
*TËp thÓ : – Gi¶i nhÊt 100.000® x 02 giải = 200.000đ.
– Gi¶i nh× 50.000® x 02 giải = 100.000đ.
Tổng cộng giải thưởng: 900.000đ (Chín trăm ngàn đồng chẵn)
Trên đây là kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường, các Đ/C GVCN có vấn đề gì vướng mắc kịp thời đề xuất, kiến nghị về Ban tổ chức đễ thống nhất cách giải quyết.

Qu¶ng Thanh, ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2016
Trưởng ban tổ chức Phó ban tổ chức Ng­êi lËp kÕ ho¹ch

Nguyễn Văn Bình Trương Quang Tạnh Ph¹m ThÞ Hoa

Ch­¬ng tr×nh båi d­ëng häc sinh n¨ng khiÕu tdtt
N¨m häc : 2011 – 2012

T
T sè tiÕt tªn bµi Ghi chó
1 3 – Néi dung,ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn.
– TËp thÓ lùc
2 3 – ThÓ lùc – kû thuËt ch¹y ng¾n.
– ThÓ lùc – ph¸t cÇu
3 3 – ThÓ lùc – kû thuËt ch¹y bÒn.
– ThÓ lùc – kû thuËt cÇu l«ng.
4 3 – ThÓ lùc – luyÖn tËp nh¶y cao.
– C¸c chiÕn thuËt vµ mÑo thi ®Êu cê vua
5 3 – ThÓ lùc – luyÖn tËp nh¶y xa.
– ThÓ lùc – luyÖn tËp nÐm bãng.
6 3 – ThÓ lùc – luyÖn tËp bãng bµn.
– Thi ®Êu cê vua theo ®é tuæi.
7 3 – LuyÖn c¸c chiÕn thuËt thi ®Êu ®¸ cÇu.
– ThÓ lùc – kû thuËt ch¹y ng¾n.
8 3 – KiÓm tra thµnh tÝch c¸c m«n thi ®Êu.
– §iÒu chØnh mét sè sai lÇm th­êng m¾c
9 3 – Thi ®Êu cê vua theo løa tuæi.
– Thi ®Êu cÇu l«ng.
10 3 – Thi ®Êu bãng bµn.
– Thi ®Êu ®¸ cÇu.
11 3 -ThÓ lùc – luyÖn tËp bãng chuyÒn.
12 3 – ThÓ lùc luyÖn tËp bãng ®¸.
13 3 -ThÓ lùc – luyÖn tËp bãng chuyÒn.
14 3 – ThÓ lùc luyÖn tËp bãng ®¸.
15 3 Giao l­u thi ®Êu bãng chuyÒn – bãng ®¸.

Ng­¬êi lËp ch­¬ng tr×nh

Ph¹m ThÞ Hoa

Ch­¬ng tr×nh båi d­ëng häc sinh n¨ng khiÕu tdtt
N¨m häc : 2011 – 2012

T
T sè tiÕt tªn bµi Ghi chó
1 3 – Néi dung,ch­¬ng tr×nh huÊn luyÖn.
– TËp thÓ lùc
2 3 – ThÓ lùc – kû thuËt ch¹y ng¾n.
– ThÓ lùc – ph¸t cÇu
3 3 – ThÓ lùc – kû thuËt ch¹y bÒn.
– ThÓ lùc – kû thuËt cÇu l«ng.
4 3 – ThÓ lùc – luyÖn tËp nh¶y cao.
– C¸c chiÕn thuËt vµ mÑo thi ®Êu cê vua
5 3 – ThÓ lùc – luyÖn tËp nh¶y xa.
– ThÓ lùc – luyÖn tËp nÐm bãng.
6 3 – ThÓ lùc – luyÖn tËp bãng bµn.
– Thi ®Êu cê vua theo ®é tuæi.
7 3 – LuyÖn c¸c chiÕn thuËt thi ®Êu ®¸ cÇu.
– ThÓ lùc – kû thuËt ch¹y ng¾n.
8 3 – KiÓm tra thµnh tÝch c¸c m«n thi ®Êu.
– §iÒu chØnh mét sè sai lÇm th­êng m¾c
9 3 – Thi ®Êu cê vua theo løa tuæi.
– Thi ®Êu cÇu l«ng.
10 3 – Thi ®Êu bãng bµn.
– Thi ®Êu ®¸ cÇu.
11 3 -ThÓ lùc – luyÖn tËp bãng chuyÒn.
12 3 – ThÓ lùc luyÖn tËp bãng ®¸.
13 3 -ThÓ lùc – luyÖn tËp bãng chuyÒn.
14 3 – ThÓ lùc luyÖn tËp bãng ®¸.
15 3 Giao l­u thi ®Êu bãng chuyÒn – bãng ®¸.

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG THCS QUẢNG THANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÕ ho¹ch tæ chøc HKP§ cÊp tr­êng
th¸ng 10/2015

I. Môc ®Ých:
– Tuyªn truyÒn gi¸o dôc truyÒn thèng, ®¹o ®øc lèi sèng, nÕp sèng. Thùc hiÖn t¸c phong nhanh nhÑn, qu©n sù ho¸ trong häc sinh.
– Tæ chøc thi ®Êu c¸c m«n ®Ó chän ra ®éi tuyÓn vµ tËp luyÖn. ChuÈn bÞ tham gia thi ®Êu HKP§ c¸c cÊp.
– §Èy m¹nh thùc hiÖn phong trµo thi ®ua chµo mõng các Đại hội , Hội nghị đầu năm của Nhà trường và ngµy thµnh lËp Hội liên hiệp phụ nữ ViÖt Nam .
II. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
– C¬ së vËt chÊt: §/C Phương vµ §/C Hoa phô tr¸ch.
– S©n b¶i: §oµn thanh niªn vµ häc sinh nam líp 9 (§/C Hóa và Đ/C Phương phô tr¸ch chung).
III. Néi dung thi ®Êu:
4. §¸ cÇu: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
5. CÇu l«ng: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
6. Bãng bµn: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
4. Bãng chuyÒn (Nam, n÷): ChØ thi ®Êu cho khèi 8-9.
Mçi ®éi tham gia thi ®Êu chÝnh thøc gåm 6 em.
5. Đẫy gậy : Mỗi lớp cử 04 em (2 Nam, 2 n÷ ).
6. Cờ vua: Mỗi lớp cử 02 em (Nam, n÷ ) .
IV. Trang phôc V§V:
V§V ph¶i mang trang phôc thÓ dôc thÓ thao, nÕu kh«ng ®óng trang phôc kh«ng cho tham gia thi ®Êu.
V. Ban chØ ®¹o :
6. ThÇy: NguyÔn V¨n B×nh : HiÖu tr­ëng.Tr­ëng ban chØ ®¹o, phô tr¸ch c¸c m«n Bãng chuyÒn, bãng bµn.
7. ThÇy: Tr­¬ng Quang T¹nh : Phã hiÖu tr­ëng. PhãTr­ëng ban chØ ®¹o, phô tr¸ch c¸c m«n cÇu l«ng, cờ vua.
8. C«: Ph¹m ThÞ Hoa : Ban viªn phô tr¸ch Bóng Bàn, đẫy gậy, ®¸ cÇu, .
9. Cô: Đoàn Thị Mỹ Dung : Th­ ký tæng hîp.
10. Cô: Đậu Thị Hoa: phụ trách về kinh phí phục vụ và giải thưởng.
VI. Tổ trọng tài :
1.Tổ trưởng: Phạm Thị Hoa
2. Tổ phó: Trịnh Xuân Huy
3. Thành viên: Nguyễn Văn Tĩnh; Trần Thanh Phương; Trần Thị Diệu, Phùng Thị Phượng, Cao Thái Hằng, Tưởng Thị Ngọc Hoàn, Nguyễn Thị Ngọc Lan.
VII. C¬ cÊu gi¶i th­ëng:
* C¸ nh©n: Gi¶i nhÊt 20.000® x 16 gi¶i = 440.000®.
* §éi bãng chuyÒn : – Gi¶i nhÊt 50.000® x 2 gi¶i = 100.000®.
– Giải nhì: 30.000đ x 2 giải = 60.000đ
*TËp thÓ : – Gi¶i nhÊt 100.000® x 02 giải = 200.000đ.
– Gi¶i nh× 50.000® x 02 giải = 100.000đ.
Tổng cộng giải thưởng: 900.000đ (Chín trăm ngàn đồng chẵn)
Trên đây là kế hoạch tổ chức HKPĐ cấp trường, các Đ/C GVCN có vấn đề gì vướng mắc kịp thời đề xuất, kiến nghị về Ban tổ chức đễ thống nhất cách giải quyết.

Qu¶ng Thanh, ngµy 5 th¸ng 10 n¨m 2015
Trưởng ban tổ chức Phó ban tổ chức Ng­êi lËp kÕ ho¹ch

Nguyễn Văn Bình Trương Quang Tạnh Ph¹m ThÞ Hoa